Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ 🌸 @ ArenaWorld : Everything is Possible...ทุกสิ่งเป็นไปได้ !!!🌸🌸🌸 สนใจสินค้า หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา 🌸🌸🌸โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: arenaworld1 , arenaworld9

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561

งานวิจัยเกี่ยวกับภาษาจีน

งานวิจัยเกี่ยวกับภาษาจีน

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็นของนิสิต

ณิชาภัทร จาวิสูตร. อัจฉรา วัฒนาณรงค์., อาจารย์ที่ปรึกษา.; สุวพร ตั้งสมวรพงษ์., อาจารย์ที่ปรึกษา.การเปรียบเทียบการใช้คำเรียกขานในภาษาไทยกับภาษาจีน


ติง, เจี๋ยเฟิน. อัครา บุญทิพย์., อาจารย์ที่ปรึกษา.; เสาวภาคย์ วรลัคนากุล., อาจารย์ที่ปรึกษา. 2548ความสามารถด้านการฟังคำศัพท์ภาษาจีนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเล่นเกมประกอบ


ศุภชญา กุนทีกาญจน์. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์., อาจารย์ที่ปรึกษา.; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์., อาจารย์ที่ปรึกษา. 2557ทัศนะของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม


ชูผิง, เบ. จตุพล ยงศร., อาจารย์ที่ปรึกษา.; จารุวรรณ สกุลคู., อาจารย์ที่ปรึกษา. 2557

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจไปเรียนภาษาจีนกลางที่ประเทศจีนของนักศึกษาระดับต้น กลาง และสูง แห่งวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


จรูญ จารุรัชตานนท์. อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง., อาจารย์ที่ปรึกษา.; สุพาดา สิริกุตตา, อาจารย์ที่ปรึกษา. 2549การศึกษาคำประสมในคำเรียกชื่อขนมที่เป็นคำยืมภาษาจีนฮกเกี้ยน จังหวัดกูเก็ต


ศุภราภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง. ญาณิสา บูรณะชัยทวี., อาจารย์ที่ปรึกษา. 2553การวิเคราะห์การตัดสินใจในการเลือกเรียนภาษาจีนหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศของนักศึกษาระดับกลางและสูง วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก (OCA)


เจตน์ โรจน์อัศวเสถียร. ณัฐกา ตันสกุล., อาจารย์ที่ปรึกษา.; ไมตรี อภิพัฒนะมนตรี., อาจารย์ที่ปรึกษา. 2547

การศึกษาประสบการณ์ในการเรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา


วัฒนา ประสานทอง. เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์. 2560
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีที่ 5, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2560), หน้า 32-41สียงปฏิภาค /r/, /k/, /kh/ และเสียงปฏิภาคอื่นๆ หลักฐานความสัมพันธ์ของภาษาจีนกับภาษาไทยในฐานะภาษาร่วมตระกูล


เมชฌ สอดส่องกฤษ. 2552
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 31, ประจำภาคเรียนที่ 2 (2552), หน้า 5-28
CR   ::            สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ