Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย/รับสมัครตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ Lifevantage สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ...ประภัสรา โคตะขุน โทร ☎️ :: 0632859419 Line ID :: pla-prapasara สมัครกับทีมงานเรา รับทำเว็บไซต์เพื่อการขายให้ฟรี !!!

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลสถิติ โดย...ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์

ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลสถิติ  โดย...ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์I. ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลสถิติวิจัย 1,000 ตัวอย่าง...(MS-OFFICE)
ชื่อไฟล์
20032007
1. วิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง
2.1 วิเคราะห์ IOC
2.2 ค่าความเหมาะสมระหว่างข้อกับจุดประสงค์ (IOA)
3. วิเคราะห์ E1E2
4.1 วิเคราะห์ข้อสอบ
4.2 วิเคราะห์ข้อสอบการวิเคราะห์ค่า KR21 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) คลิกที่นี่
5. วิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม
6. ตรวจข้อสอบ
7. ประเมินผลการเรียน
8. วิเคราะห์ความถี่
9. วิเคราะห์ร้อยละ
10. วิเคราะห์แบบสอบถาม 3 ระดับ
11. วิเคราะห์แบบสอบถาม 4 ระดับ
12. วิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ
13. t-test one sample
14. t-test paired
15.1 t-test independent
15.2.t-test independent - Levene
16. one-way anova Bartlett
17. two-way anova (interaction)
18. การทดสอบไคสแควร์ทางเดียวแบบสัดส่วน
19. การทดสอบไคสแควร์ข้อมูลสองทาง
20. วิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย
21. วิเคราะห์ความถดถอย 2 ตัวแปร (2x)
22. วิเคราะห์ความถดถอย 3 ตัวแปร (3x)
23. วิเคราะห์ความถดถอย 4 ตัวแปร (4x)
24. T-score
II. ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลสถิติวิจัย 10,000 ตัวอย่าง...(MS-OFFICE)
ชื่อไฟล์
2007
1. วิเคราะห์แบบสอบถาม 3 ระดับ
2. วิเคราะห์แบบสอบถาม 4 ระดับ
3. วิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ
4. t-test one sample
5. t-test paired
6.t-test independent - Levene
7. one-way anova Bartlett
8. two-way anova (interaction)
9. วิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย
10. วิเคราะห์ความถดถอย 2 ตัวแปร (2x)
11. วิเคราะห์ความถดถอย 3 ตัวแปร (3x)
12. วิเคราะห์ความถดถอย 4 ตัวแปร (4x)
III. ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลสถิติวิจัย...(OPEN-OFFICE)
ชื่อไฟล์
1. วิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง
2. วิเคราะห์ IOC
3 ค่าความเหมาะสมระหว่างข้อกับจุดประสงค์ (IOA)
4. วิเคราะห์ E1E2
5. วิเคราะห์ความถี่
6. ประเมินผลการเรียน
7. T-score
8. วิเคราะห์แบบสอบถาม 3 ระดับ
9. วิเคราะห์แบบสอบถาม 4 ระดับ
10. วิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ
11. t-test one sample
12. t-test paired
13. t-test independent - Levene
14. one-way anova Bartlett
15. two-way anova (interaction)
16. การทดสอบไคสแควร์ทางเดียวแบบสัดส่วน
17. การทดสอบไคสแควร์ข้อมูลสองทาง
18. วิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย
19. วิเคราะห์ความถดถอย 2 ตัวแปร (2x)
20. วิเคราะห์ความถดถอย 3 ตัวแปร (3x)
21. วิเคราะห์ความถดถอย 4 ตัวแปร (4x)
IV. ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลอื่น ๆ...
ชื่อไฟล์
Open
Office
2007
1. โปรแกรมช่วยคำนวณสมรรถภาพและ BMI ของผู้เรียนด้วยเอ็กเซล
2. โปรแกรมช่วยในการคำนวณเงินงวดสหกรณ์ และไฟแนนท์
V. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร...(pdf)
ชื่อไฟล์
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์
2. วิจัยการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์
3. สถิติเพื่อการวิจัย โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์
4. วิชาสถิติ (3000-1524) โดย..ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์
5. การวิเคราะห์แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ด้วยโปรแกรม B-Index & Non Zero-One Method Item Analysis โดย..สาคร แสงผึ้ง
6. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน ด้วยโปรแกรม SPSS โดย..ผศ.นภาพร อุทยานวุฒิกุล
7. การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย..ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
8. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นด้วยวิธีเมทริกซ์ โดย..มหาวิทยาลัยบูรพา
9. การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงซ้อน โดย..มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
10. การเลือกใช้ตัวทดสอบสถิติ โดย..สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11. ปริญญานิพนธ์การเขียนโปรแกรมการตัดเกรดแบบ T-score ของนางสาวจิราภรณ์ จันทร์โท และนางสาวสุดารัตน์ อินทราฉัตรจามร มหาวิทยาลัยนเรศวร


ที่มา   ::   http://202.29.238.187/saksit/
ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลสถิติ