Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เตรียมสอบเข้า ป.1

             เตรียมสอบเข้า ป.1การจำแนกประเภท


ความเข้าใจในการฟัง


ความเข้าใจในการอ่าน


ความเหมือน


ความแตกต่าง


ความสัมพันธ์


ฝึกการเขียน-ลีลามือ


ภาพซ้อน

รูปทรง


ลำดับเหตุการณ์ และสังเกตสิ่งผิดปกติตัวอย่างข้อสอบข้อสอบคณิตศาสตร์

ข้อสอบภาษาไทย

สติปัญญา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย