Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ 🌸 @ ArenaWorld : Everything is Possible...ทุกสิ่งเป็นไปได้ !!!🌸🌸🌸 สนใจสินค้า หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา 🌸🌸🌸โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: arenaworld1 , arenaworld9

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การเข้าถือสัญชาติอังกฤษ

การเข้าถือสัญชาติอังกฤษ
ที่มา    ::    คู่มือ อยู่ยังไงในอังกฤษ     บทที่ 3      การเข้าเมือง และการถือสัญชาติอังกฤษ