Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ 🌸 @ ArenaWorld : Everything is Possible...ทุกสิ่งเป็นไปได้ !!!🌸🌸🌸 สนใจสินค้า หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา 🌸🌸🌸โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: arenaworld1 , arenaworld9

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วีซ่าคู่ชีวิตใน UK

วีซ่าคู่ชีวิตใน UKที่มา   ::   คู่มือ อยู่ยังไงในอังกฤษ     บทที่ 3    การเข้าเมือง และการถือสัญชาติอังกฤษ