Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย/รับสมัครตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ Lifevantage สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ...ประภัสรา โคตะขุน โทร ☎️ :: 0632859419 Line ID :: pla-prapasara สมัครกับทีมงานเรา รับทำเว็บไซต์เพื่อการขายให้ฟรี !!!

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก


การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก
คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่


เอกสารประกอบที่ต้องใช้
๑. แบบฟอร์ม ตม.๑๓
๒. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
๓. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
๔. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์(ต่ออายุเรียบร้อย)
๕. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
๖. ค่าธรรมเนียม ๑,๙๐๐ บาท
ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน ๓๐ นาที
หมายเหตุ กองกำกับการ ๑ (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่)
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารบี ชั้น ๒
๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร. ๐-๒๑๔๑-๗๘๖๙ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๒๒๖
ที่มา ::   http://immigration.go.th/FAQs/