Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ �� สนใจสินค้า หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา ������โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID ::

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา


การขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราคลิกอ่านรายละเอียดที่นี่เพื่อทำงานในบริษัท, ห้งหุ้นส่วนตำกัด(รหัส B)
เพื่อทำงานในมูลนิธิ (รหัส O)
เพื่อดูแลบุตรซึ่งกำลังศึกษาในประเทศไทย (รหัส O)
เพื่อศึกษา รหัส ED
เพื่อการลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รหัส B
เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท หรือ หจก. รหัส O
เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครู/อาจารย์ในราชอาณาจักร รหัส O
เพื่อศึกษาธรรมะ และปฏิบัติธรรม (รหัส R)
เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย อายุ 50 ปี (รหัส O)
เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (รหัส O)
เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา (รหัส O)
เพื่อเป็นอาจารย์ รหัส B


ที่มา ::    http://immigration.go.th/FAQs/