Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ �� สนใจสินค้า หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา ������โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID ::

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อัตราค่าปรับกรณีคนต่างด้าวอยู่เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต


อัตราค่าปรับกรณีคนต่างด้าวอยู่เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต


 

คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๙ 
เรื่องมอบอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบ
ให้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามจำนวนวันที่คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาต
สิ้นสุดหรือถูกเพิกถอน วันละ ๕๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

ที่มา ::    http://immigration.go.th/FAQs/