Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๙๐ วัน


การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๙๐ วัน
คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๙๐ วัน
คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ทุก ๙๐ วัน
หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้นก็ได้
ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา ๓๗(๕) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 


 คลิกดูรายละเอียดที่นี่
ที่มา ::   http://immigration.go.th/FAQs/
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น